Условия за ползване

Уебсайтът ExoSpecial.com е произведение, защитено с авторски права, принадлежащо на ExoSpecial. Някои функции на Сайта може да са предмет на допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайта във връзка с такива функции.

Тези Условия за ползване описват правно обвързващите условия, които контролират използването на Сайта от ваша страна. С ДОСТЪП ДО САЙТА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ и декларирате, че имате правомощията и капацитета да сключите тези Условия. ТРЯБВА ДА СА НАВЪЗРАСТ НА 18 ГОДИНИ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Достъп до сайта

При спазване на настоящите условия. ExoSpecial ви предоставя непрехвърляем, неизключителен, отменяем, ограничен лиценз за достъп до сайта единствено за ваша лична, некомерсиална употреба и строго забранява всякаква форма на изтриване на данни.

Определени ограничения. Правата, одобрени за вас в настоящите Условия, са предмет на следните ограничения: (а) няма да продавате, давате под наем, давате под наем, прехвърляте, възлагате, разпространявате, хоствате или експлоатирате по друг начин Сайта; (б) нямате право да променяте, да правите производни произведения на, да разглобявате, да компилирате обратно или да проектирате обратно каквато и да е част от сайта; (в) нямате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (г) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към функционалността на сайта ще бъде предмет на настоящите условия. Всички бележки за авторски права и други права на собственост на Сайта трябва да се запазят върху всички копия от тях.

Компанията си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без предизвестие до Вас. Вие одобрихте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя поддръжка във връзка със Сайта.

С изключение на всяко потребителско съдържание, което може да предоставите, вие сте наясно, че всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в Сайта и неговото съдържание са собственост на Компанията или на доставчиците на Компанията. Имайте предвид, че настоящите Условия и достъпът до Сайта не ви дават никакви права, собственост или интерес върху или върху каквито и да било права върху интелектуална собственост, с изключение на ограничените права за достъп, изразени в това Споразумение. Компанията и нейните доставчици си запазват всички права, които не са предоставени в настоящите Условия.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и/или показване на реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на Компанията и Компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само за улеснение за вас и не преглежда, одобрява, наблюдава, одобрява, гарантира или прави каквито и да било изявления по отношение на връзки и реклами на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато щракнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат приложимите условия и правила на трети страни, включително практиките за поверителност и събиране на данни на третата страна.

Други потребители. Всеки потребител на сайта е изцяло отговорен за всяко свое собствено потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме потребителското съдържание, вие потвърждавате и се съгласявате, че не носим отговорност за каквото и да е потребителско съдържание, независимо дали е предоставено от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, понесени в резултат на подобни взаимодействия.

С настоящото освобождавате и освобождавате завинаги Компанията и нашите служители, служители, агенти, правоприемници и възложители от и с настоящото се отказвате и отказвате от всеки минал, настоящ и бъдещ спор, иск, спор, искане, право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и естество, които са възникнали или възникват пряко или косвено от, или които са свързани пряко или косвено със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, с настоящото се отказвате от раздел 1542 от гражданския кодекс на Калифорния във връзка с горното, който гласи: „общото освобождаване не се отнася до вземания, за които кредиторът не знае или подозира, че съществуват в негова полза в време на извършване на освобождаването, което, ако е известно от него, трябва да е засегнало съществено уреждането му с длъжника."

Бисквитки и уеб маяци. Както всеки друг уебсайт, ExoSpecial използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите и страниците на уебсайта, които посетителят е посещавал или посещавал. Информацията се използва за оптимизиране на изживяването на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа браузър на посетителите и/или друга информация.

Условия за ползване

Сайтът се предоставя на базата "както е" и "както е налично", а компанията и нашите доставчици изрично се отказват от всякакви и всички гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, включително всички гаранции или условия за продаваемост , годност за определена цел, заглавие, тихо удоволствие, точност или ненарушение. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вредоносен код, пълен, законен , или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква каквито и да е гаранции по отношение на сайта, всички такива гаранции са ограничени по времетраене до деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ограничение на отговорността

До максималната степен, разрешена от закона, в никакъв случай компанията или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за пропуснати печалби, загубени данни, разходи за закупуване на продукти-заместители или всякакви косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването от ваша страна, или невъзможността да използвате сайта, дори ако компанията е била уведомена за възможността за такива щети. Достъпът до и използването на сайта е по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите пълна отговорност за всяка повреда на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни, произтичаща от това.

В максимално допустимата степен, разрешена от закона, независимо от противното, съдържащо се тук, нашата отговорност пред Вас за всякакви щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, по всяко време ще бъде ограничена до максимум петдесет щатски долара (САЩ $ 50). Съществуването на повече от една претенция няма да увеличи тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици не носят никаква отговорност, произтичаща от или свързана с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Срок и прекратяване. Съгласно този раздел, тези Условия ще останат в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. Можем да спрем или прекратим правата ви за използване на Сайта по всяко време по каквато и да е причина по наша собствена преценка, включително за всяко използване на Сайта в нарушение на настоящите Условия. При прекратяване на правата ви по настоящите Условия, Вашият акаунт и правото на достъп и използване на Сайта ще бъдат прекратени незабавно. Разбирате, че всяко прекратяване на вашия акаунт може да включва изтриване на вашето потребителско съдържание, свързано с вашия акаунт, от нашите живи бази данни. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност към вас за прекратяване на правата ви по настоящите Условия.

Правила за авторското право

Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да направят същото. Във връзка с нашия сайт ние приехме и приложихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахване на всякакви материали в нарушение и прекратяване на потребители на нашия онлайн сайт, които са многократни нарушители на права на интелектуална собственост, включително авторски права. Ако смятате, че чрез използването на нашия сайт някой от нашите потребители нарушава незаконно авторските права(а) върху произведение и желаете материалите, за които се твърди, че са в нарушение, премахнати, следната информация под формата на писмено уведомление (съгласно до 17 USC § 512(c)) трябва да бъдат предоставени:

  • физически или електронен подпис;
  • идентификация на авторските произведения или произведения, за които твърдите, че са нарушени;
  • идентифициране на материалите на нашите услуги, за които твърдите, че нарушават и че искате от нас да премахнем;
  • достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;
  • вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;
  • изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на нежелания материал не е разрешено; и
  • изявление, че информацията в известието е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че вие ​​сте или притежателят на авторските права, за които се твърди, че са нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, имайте предвид, че съгласно 17 USC § 512(f), всяко погрешно представяне на съществен факт в писмено уведомление автоматично подлага жалбоподателя на отговорност за всякакви щети, разходи и адвокатски хонорари, понесени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдението за нарушаване на авторски права.

общ

Тези Условия подлежат на периодична ревизия и ако направим някакви съществени промени, можем да ви уведомим, като ви изпратим имейл на последния имейл адрес, който сте ни предоставили, и/или като публикуваме на видно място известие за промените на нашия Сайт. Вие носите отговорност да ни предоставите най-актуалния си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, не е валиден, нашето изпращане на имейла, съдържащ такова известие, все пак ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всички промени в настоящите Условия ще влязат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането ни на известие по имейл до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването на известие за промените на нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за новите потребители на нашия сайт. Продължаването на използването на нашия сайт след уведомление за такива промени означава, че потвърждавате тези промени и се съгласявате да бъдете обвързани от условията за такива промени.

Уреждане на спорове

Моля, прочетете внимателно това арбитражно споразумение. Това е част от договора ви с Компанията и засяга правата ви. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ НА КЛАСОВ ИСК.

Приложимост на Арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на какъвто и да е продукт или услуга, предоставени от Дружеството, които не могат да бъдат разрешени неофициално или в съда за малки искове, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж на индивидуална основа съгласно условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е уговорено друго, всички арбитражни производства ще се провеждат на английски език. Настоящото споразумение за арбитраж се отнася за Вас и Компанията, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици в интерес, наследници и цесиони, както и за всички оторизирани или неоторизирани потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставяни съгласно Условията.

Изискване за известие и неформално разрешаване на спорове. Преди някоя от страните да поиска арбитраж, страната трябва първо да изпрати на другата страна писмено известие за спор, описващо естеството и основанието на иска или спора, както и исканото обезщетение. Уведомление до Дружеството трябва да бъде изпратено на legal@exospecial.com. След получаване на Уведомлението вие и Компанията може да се опитате да разрешите иска или спора неофициално. Ако вие и Компанията не разрешите иска или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на Уведомлението, всяка от страните може да започне арбитражно производство. Размерът на което и да е предложение за уреждане, направено от която и да е страна, не може да бъде разкрита на арбитъра, докато арбитърът не определи размера на присъдата, на която всяка от страните има право.

Арбитражни правила. Арбитражът се инициира чрез Американската арбитражна асоциация, установен доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако AAA не е на разположение за арбитраж, страните се споразумяват да изберат алтернативен доставчик на ADR. Правилата на Доставчика на ADR уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила са в противоречие с Условията. Правилата за потребителски арбитраж на AAA, уреждащи арбитража, са достъпни онлайн на ADR.org или като се обадите на AAA на 1-800-778-7879. Арбитражът се провежда от един неутрален арбитър. Всички искове или спорове, при които общата сума на исканото присъда е по-малка от десет хиляди щатски долара (10,000.00 10,000.00 щатски долара), могат да бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, който не се основава на явяване, по избор на страната, която иска обезщетение. За искове или спорове, при които общата сума на исканото присъда е десет хиляди щатски долара (US $100 2,500.00) или повече, правото на изслушване ще бъде определено от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на XNUMX мили от вашето местожителство, освен ако не живеете извън Съединените щати и освен ако страните не се споразумеят за друго. Ако живеете извън САЩ, арбитърът уведомява страните в разумен срок за датата, часа и мястото на всички устни изслушвания. Всяко решение относно решението, постановено от арбитъра, може да бъде внесено във всеки съд с компетентна юрисдикция. Ако арбитърът ви предостави награда, която е по-голяма от последната оферта за уреждане, която Компанията ви е направила преди започването на арбитража, Компанията ще ви изплати по-голямата от наградата или XNUMX XNUMX $. Всяка страна поема своите собствени разноски и плащания, произтичащи от арбитража, и заплаща еднаква част от таксите и разходите на доставчика на ADR.

Допълнителни правила за арбитраж, основан на неявяване. Ако бъде избран арбитраж, основан на неявяване, арбитражът се провежда по телефона, онлайн и/или въз основа единствено на писмени изявления; конкретният начин се избира от страната, която инициира арбитража. Арбитражът не включва лично явяване на страните или свидетели, освен ако страните не са договорили друго.

Ограничения във времето. Ако Вие или Дружеството преследвате арбитраж, арбитражният иск трябва да бъде иницииран и / или поискан в рамките на давността и в рамките на всеки срок, наложен съгласно Правилата на AAA за съответния иск.

Орган на арбитъра. Ако бъде иницииран арбитраж, арбитърът ще реши правата и задълженията на вас и Компанията и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или обединен с други дела или страни. Арбитърът има правомощието да удовлетворява искания, диспозитивни по целия или част от всеки иск. Арбитърът има право да присъди парични обезщетения и да предостави всяко непарично средство за защита или облекчение, достъпно за физическо лице съгласно приложимото законодателство, Правилата на AAA и Условията. Арбитърът издава писмено решение и декларация за решение, в което описва основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същото правомощие да присъжда обезщетение на индивидуална основа, което би имал съдия в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за вас и Компанията.

Отказ от съдебния процес на журито. С НАСТОЯЩЕТО СТРАНИТЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ СВОИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОННИ ПРАВА ДА ИДАТ В СЪД И ДА ИДАТ СЪД ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ, като вместо това избират всички искове и спорове да се решават чрез арбитраж съгласно настоящото Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от правилата, приложими в съда, и подлежат на много ограничен преглед от съда. В случай, че между вас и Компанията възникне съдебно дело в който и да е щатски или федерален съд по иск за отмяна или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, ВИЕ И КОМПАНИЯТА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСИЧКИ ПРАВА НА ПРОБЛЕЖДАНЕ НА ЖУРИ, вместо това избирайки спорът да бъде разрешен от съдия.

Отказ от клас или консолидирани действия. Всички искове и спорове в обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитражни или съдопроизводствени на индивидуална основа, а не на класова основа, а исковете на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитражни или спорни съвместно или консолидирани с тези на други клиенти или потребител.

Поверителност. Всички аспекти на арбитражното производство са строго поверителни. Страните се договарят да пазят поверителност, освен ако законът не изисква друго. Този параграф не пречи на страна да представи на съд всякаква информация, необходима за изпълнение на настоящото споразумение, за изпълнение на арбитражно решение или за търсене на възбрана или справедливо облекчение.

Делимост. Ако някоя част или части от това Арбитражно споразумение се установи, че законът е невалиден или неприложим от компетентния съд, тогава тази конкретна част или части няма сила и действие и се разделя, а останалата част от Споразумението продължете с пълна сила и ефект.

Право на отказ. Всяко или всички права и ограничения, посочени в това Арбитражно споразумение, могат да бъдат отказани от страната, срещу която е предявен искът. Такъв отказ няма да се откаже или да засегне друга част от настоящото Арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението. Това арбитражно споразумение ще оцелее след прекратяването на отношенията ви с Компанията.

Съд за малки искове Независимо от това по-горе, вие или Дружеството можете да заведете индивидуален иск в съда за малки искове.

Спешна помощ за справедливост. Във всеки случай гореизложеното, всяка от страните може да потърси спешно справедливо облекчение пред щат или федерален съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за временни мерки не се счита за отказ от каквито и да било други права или задължения по настоящото Арбитражно споразумение.

Исковете не подлежат на арбитраж. Независимо от горното, искове за клевета, нарушаване на Закона за компютърни измами и злоупотреби и нарушаване или незаконно присвояване на патент, авторско право, търговска марка или търговски тайни на другата страна не са предмет на настоящото арбитражно споразумение. При всякакви обстоятелства, при които горното арбитражно споразумение позволява на страните да водят дело в съда, страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в щата Луизиана, за такива цели.

Сайтът може да бъде подчинен на законите за контрол на износа в САЩ и може да бъде подложен на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, всички технически данни в САЩ, придобити от компанията, или всякакви продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на САЩ.

Ако сте жител на Калифорния, можете да подадете жалби до Звеното за подпомагане на жалби на Отдела за потребителски продукти на Калифорнийския отдел по въпросите на потребителите, като се свържете с тях писмено на 400 R Street, Сакраменто, CA 95814.

Електронни съобщения. Комуникациите между вас и Компанията използват електронни средства, независимо дали използвате Сайта или ни изпращате имейли, или дали Компанията публикува известия на Сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които Компанията ви предоставя по електронен път, удовлетворяват всички правни задължения, които тези комуникации биха удовлетворили, ако бяха на хартиен носител.

Цяла Условия. Тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на Сайта. Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата „включително“ означава „включително без ограничение“. Ако някоя клауза на настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима, другите клаузи на настоящите Условия няма да бъдат нарушени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за променена, така че да е валидна и приложима до максималната степен, разрешена от закона. Вашите отношения с Компанията са на независим изпълнител и нито една от страните не е агент или партньор на другата. Тези Условия, както и вашите права и задължения тук, не могат да бъдат преотстъпвани, възлагани на подизпълнител, делегирани или прехвърляни по друг начин от вас без предварителното писмено съгласие на Компанията и всеки опит за прехвърляне, подизпълнение, делегиране или прехвърляне в нарушение на горното ще бъде недействителен и нищожен. Компанията може свободно да възлага тези Условия. Условията, изложени в тези условия, са задължителни за правоприемниците.

Информация за търговската марка. Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Нямате право да използвате тези Марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на трета страна, която може да притежава Марките.

Информация за връзка

За всякакви въпроси относно тази политика, моля свържете се legal@exospecial.com по всяко време.